تبلیغات
در آغوش محبت خداوند - فقط خدا را بخواهیم ...

خوشا آنان که در زمین گمنامند ولی در نزد آسمانیان معروف.


Admin Logo
themebox Logo

کد متحرک کردن عنوان وب

(( عاشقی دَرِ خانه معشوقی را زد، معشوق پرسید: نان می خواهی؟))

گفت: نه.

گفت: آب می خواهی؟ گفت: نه.

گفت: پس چه می خواهی؟ گفت: من تو را می خواهم.

رفقا! باید صاحب خانه را دوست داشت نه آش و پلوی او را،

به قول سعدی:

                      (( گر از دوست چشمت بر احسان اوست

                                           تو در بندِ خویشی نه در بند دوست ))

(( فقط خدا را بخواهیم و هر کاری که می کنیم فقط برای او انجام دهیم، عاشق خود او باشیم و حتی برای ثواب هم او را عبادت نکنیم. ))

گرت هواست که معشوق نگسلد پیوند  نگاه دار سر رشته تا نگه دارد.