تبلیغات
در آغوش محبت خداوند - باز امشب یاد یاران می کنم ...

خوشا آنان که در زمین گمنامند ولی در نزد آسمانیان معروف.


Admin Logo
themebox Logo

کد متحرک کردن عنوان وب


مـن کـجا و بـا شهیـدان زنـدگی ؟
           مـن کـجـا و قـصـه ی رزمـنـدگی ؟


مـن کــجــا و دیــدنِ وجــهِ خــدا ؟
             مـن کـجا و جـمـع اعلام الـهدی ؟

با همه بیچارگی تنهــــــــا شدم !
           مـن سفیـر بـهـترین یـاران شدم !

هـر وقت احسـاس غریبـی میکنم
         بـا شهـیـدان عـشق بـازی مـیکنمخدایا؛ شهادت در راهت را نصیب ما فرما